فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
شنبه۱ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۳۹ : ۰۰۰۷ : ۱۰ : ۳۸۱۲ : ۰۲ : ۴۹۱۶ : ۵۵ : ۰۰۱۷ : ۱۴ : ۱۳۲۳ : ۱۷ : ۱۴
یکشنبه۲ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۳۹ : ۲۹۰۷ : ۱۱ : ۰۷۱۲ : ۰۳ : ۱۹۱۶ : ۵۵ : ۳۲۱۷ : ۱۴ : ۴۵۲۳ : ۱۷ : ۴۴
دوشنبه۳ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۳۹ : ۵۷۰۷ : ۱۱ : ۳۴۱۲ : ۰۳ : ۴۹۱۶ : ۵۶ : ۰۵۱۷ : ۱۵ : ۱۸۲۳ : ۱۸ : ۱۴
سه شنبه۴ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۰ : ۲۳۰۷ : ۱۲ : ۰۰۱۲ : ۰۴ : ۱۹۱۶ : ۵۶ : ۴۰۱۷ : ۱۵ : ۵۳۲۳ : ۱۸ : ۴۴
چهارشنبه۵ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۰ : ۴۸۰۷ : ۱۲ : ۲۴۱۲ : ۰۴ : ۴۸۱۶ : ۵۷ : ۱۶۱۷ : ۱۶ : ۲۹۲۳ : ۱۹ : ۱۴
پنج شنبه۶ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۱ : ۱۲۰۷ : ۱۲ : ۴۵۱۲ : ۰۵ : ۱۸۱۶ : ۵۷ : ۵۴۱۷ : ۱۷ : ۰۶۲۳ : ۱۹ : ۴۴
جمعه۷ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۱ : ۳۵۰۷ : ۱۳ : ۰۶۱۲ : ۰۵ : ۴۸۱۶ : ۵۸ : ۳۴۱۷ : ۱۷ : ۴۵۲۳ : ۲۰ : ۱۵
شنبه۸ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۱ : ۵۶۰۷ : ۱۳ : ۲۴۱۲ : ۰۶ : ۱۷۱۶ : ۵۹ : ۱۵۱۷ : ۱۸ : ۲۵۲۳ : ۲۰ : ۴۵
یکشنبه۹ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۲ : ۱۵۰۷ : ۱۳ : ۴۱۱۲ : ۰۶ : ۴۶۱۶ : ۵۹ : ۵۷۱۷ : ۱۹ : ۰۷۲۳ : ۲۱ : ۱۵
دوشنبه۱۰ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۲ : ۳۳۰۷ : ۱۳ : ۵۵۱۲ : ۰۷ : ۱۵۱۷ : ۰۰ : ۴۱۱۷ : ۱۹ : ۴۹۲۳ : ۲۱ : ۴۵
سه شنبه۱۱ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۲ : ۵۰۰۷ : ۱۴ : ۰۸۱۲ : ۰۷ : ۴۳۱۷ : ۰۱ : ۲۶۱۷ : ۲۰ : ۳۳۲۳ : ۲۲ : ۱۵
چهارشنبه۱۲ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۳ : ۰۵۰۷ : ۱۴ : ۱۹۱۲ : ۰۸ : ۱۲۱۷ : ۰۲ : ۱۲۱۷ : ۲۱ : ۱۹۲۳ : ۲۲ : ۴۵
پنج شنبه۱۳ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۳ : ۱۸۰۷ : ۱۴ : ۲۸۱۲ : ۰۸ : ۳۹۱۷ : ۰۲ : ۵۹۱۷ : ۲۲ : ۰۵۲۳ : ۲۳ : ۱۴
جمعه۱۴ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۳ : ۳۰۰۷ : ۱۴ : ۳۵۱۲ : ۰۹ : ۰۷۱۷ : ۰۳ : ۴۸۱۷ : ۲۲ : ۵۲۲۳ : ۲۳ : ۴۴
شنبه۱۵ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۳ : ۴۰۰۷ : ۱۴ : ۴۰۱۲ : ۰۹ : ۳۴۱۷ : ۰۴ : ۳۸۱۷ : ۲۳ : ۴۱۲۳ : ۲۴ : ۱۳
یکشنبه۱۶ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۳ : ۴۹۰۷ : ۱۴ : ۴۳۱۲ : ۱۰ : ۰۱۱۷ : ۰۵ : ۲۹۱۷ : ۲۴ : ۳۰۲۳ : ۲۴ : ۴۲
دوشنبه۱۷ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۳ : ۵۵۰۷ : ۱۴ : ۴۴۱۲ : ۱۰ : ۲۷۱۷ : ۰۶ : ۲۱۱۷ : ۲۵ : ۲۱۲۳ : ۲۵ : ۱۱
سه شنبه۱۸ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۴ : ۰۱۰۷ : ۱۴ : ۴۴۱۲ : ۱۰ : ۵۳۱۷ : ۰۷ : ۱۳۱۷ : ۲۶ : ۱۲۲۳ : ۲۵ : ۳۸
چهارشنبه۱۹ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۴ : ۰۴۰۷ : ۱۴ : ۴۱۱۲ : ۱۱ : ۱۸۱۷ : ۰۸ : ۰۷۱۷ : ۲۷ : ۰۴۲۳ : ۲۶ : ۰۶
پنج شنبه۲۰ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۴ : ۰۶۰۷ : ۱۴ : ۳۶۱۲ : ۱۱ : ۴۳۱۷ : ۰۹ : ۰۲۱۷ : ۲۷ : ۵۷۲۳ : ۲۶ : ۳۴
جمعه۲۱ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۴ : ۰۶۰۷ : ۱۴ : ۳۰۱۲ : ۱۲ : ۰۷۱۷ : ۰۹ : ۵۷۱۷ : ۲۸ : ۵۱۲۳ : ۲۷ : ۰۱
شنبه۲۲ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۴ : ۰۵۰۷ : ۱۴ : ۲۱۱۲ : ۱۲ : ۳۱۱۷ : ۱۰ : ۵۴۱۷ : ۲۹ : ۴۵۲۳ : ۲۷ : ۲۷
یکشنبه۲۳ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۴ : ۰۱۰۷ : ۱۴ : ۱۱۱۲ : ۱۲ : ۵۴۱۷ : ۱۱ : ۵۱۱۷ : ۳۰ : ۴۰۲۳ : ۲۷ : ۵۳
دوشنبه۲۴ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۳ : ۵۶۰۷ : ۱۳ : ۵۸۱۲ : ۱۳ : ۱۶۱۷ : ۱۲ : ۴۸۱۷ : ۳۱ : ۳۶۲۳ : ۲۸ : ۱۹
سه شنبه۲۵ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۳ : ۵۰۰۷ : ۱۳ : ۴۴۱۲ : ۱۳ : ۳۸۱۷ : ۱۳ : ۴۷۱۷ : ۳۲ : ۳۲۲۳ : ۲۸ : ۴۴
چهارشنبه۲۶ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۳ : ۴۱۰۷ : ۱۳ : ۲۸۱۲ : ۱۳ : ۵۹۱۷ : ۱۴ : ۴۶۱۷ : ۳۳ : ۲۹۲۳ : ۲۹ : ۰۸
پنج شنبه۲۷ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۳ : ۳۱۰۷ : ۱۳ : ۰۹۱۲ : ۱۴ : ۱۹۱۷ : ۱۵ : ۴۵۱۷ : ۳۴ : ۲۶۲۳ : ۲۹ : ۳۲
جمعه۲۸ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۳ : ۱۹۰۷ : ۱۲ : ۴۹۱۲ : ۱۴ : ۳۹۱۷ : ۱۶ : ۴۵۱۷ : ۳۵ : ۲۴۲۳ : ۲۹ : ۵۵
شنبه۲۹ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۳ : ۰۵۰۷ : ۱۲ : ۲۷۱۲ : ۱۴ : ۵۸۱۷ : ۱۷ : ۴۵۱۷ : ۳۶ : ۲۲۲۳ : ۳۰ : ۱۷
یکشنبه۳۰ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۲ : ۴۹۰۷ : ۱۲ : ۰۳۱۲ : ۱۵ : ۱۶۱۷ : ۱۸ : ۴۶۱۷ : ۳۷ : ۲۱۲۳ : ۳۰ : ۳۹