نام ونام خانوادگی

سمت

هادی امجدیان

کارشناس مسئول بهداشت محیط

صادق شهبازی

کارشناس مواد غذایی و آمار

فرامرز امیری

کاردان رابط دادگستری

طاهره امیریان

کارشناس بیمارستان ومراکز درمانی

نسرین میرزایی گرمیانه

کارشناس بهداشت محیط 

طاهره امیریان

کارشناس بهداشت محیط 

فاطمه بنی عامریان

کاردان آزمایشگاه آب

حسین بنی عامریان

کارشناس بهداشت محیط 

زهرا سالاری

کاردان بهداشت محیط

پرستو شهبازی

کارشناس بهداشت محیط 

ندا جعفری

کارشناس بهداشت محیط 

علی جوزی

کارشناس بهداشت محیط 

زهرا ناصری

کارشناس بهداشت محیط