معرفی ریاست

 

ریاست مرکز بهداشت : 

نام و نام خانوادگی : خانم دکترآزاده یاوری

سوابق:

-ریاست مرکز بهداشتی درمانی فارسینج