شماره های تماس با واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

شماره های تماس با واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها:

کد شهرستان : 0838

شماره تلفن:     4222059-4222060-4222061-4222062-4222213-4236133-4236134