ردیف

نام ونام خانوادگی

مسئولیت

1

سید حمید اجا قی

کارشنا س مسئول بیماریها ، کارشناس برنامه جامعه ایمن وسوانح وحوادث، کارشنا س برنا مه بیماریهای غیر واگیر(قلبی-عروقی:فشارخون ودیا بت،تالاسمی،فنیل کتونوری،کم کاری تیروئید)

2

احمدعلی اعظمی

کارشنا س برنامه بیماریهای مشترک (زئونوزها)،کارشناس برنا مه بیماریهای منتقله از راه آب وغذا

3

حمید زما نی

کارشنا س برنا مه بهداشت روا ن(مجری برنا مه مهارتهای زندگی،مهارتها ی فرزندپروری، مشاوره و.....)کارشنا س مرکزگذری کاهش آسیب، مسئول برنامه نظام مراقبت وسیستم گزارشدهی بیماریها ،کارشنا س بیماریهای قابل پیشگیری باواکسن،مسئول مرکزمشاوره بیماریهای رفتاری،برنامه اعتیا د (مسئول کمیته تخصصی درمان وبازپروری)،زنجیره سرد