امورعمومی:

محمدرضا محبی

تحصیلات:کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

سمت:امورعمومی شبکه-نظارت بر درمان-مسئول پروژه های عمرانی شبکه

تلفن:48422216-083

حراست شبکه:

قاسم صداقتجو

تحصیلات:

تلفن:48422105

مسئول دفترشبکه:

خلیل بگوند

تحصیلات:سیکل

کارگزینی:

خدیجه ضرغامی:دیپلم تجربی

تلفن:48436090-083

امورمالی وحسابداری:

احسان فلاحی: کارشناس حسابداری - مسئول حسابداری

بیژن یاوری:کاردان اقتصاد - مسئول رسیدگی

کیومرث رضایی:دیپلم بهداشت

مهردادفرهادی:دیپلم کامپیوتر- مسئول دریافت وپرداخت

نساء بخشی:کارشناس حسابداری

مسلم جعفری:دیپلم کاردانش-کارپرداز

تلفن:48422101-083

دبیرخانه:

اردشیرقهرمانی-دیپلم علوم انسانی

سمت:مسئول دبیرخانه-امورقراردادها-مسئول بازرسی

تلفن:48422213-083

واحد خدمات:

سیروس جمالی-دیپلم علوم انسانی