امورعمومی:

محمدرضا محبی

تحصیلات:کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

سمت:امورعمومی شبکه-نظارت بر درمان-مسئول پروژه های عمرانی شبکه

تلفن:48422216-083

حراست شبکه:

ابراهیم بنی بیات

تحصیلات:کارشناس بهداشت عمومی

تلفن:48422105

مسئول دفترشبکه:

خلیل بگوند

تحصیلات:سیکل

کارگزینی:

خدیجه ضرغامی:کارشناس بهداشت روان

تلفن:48436090-083

امورمالی وحسابداری:

احسان فلاحی: کارشناس حسابداری - مسئول حسابداری

صادق شهبازی:کارشناس بهداشت محیط -کارشناس دریافت و پرداخت

کیومرث رضایی:دیپلم بهداشت محیط

مهردادفرهادی:فوق دیپلم حسابداری-کارشناس دفترداری

نساء بخشی:کارشناس حسابداری-کارشناس دریافت و پرداخت

مهدی عزیزی:فوق دیپلم فوریتهای پزشکی-امین اموال شبکه

مسلم جعفری:دیپلم کاردانش-کارپرداز

تلفن:48422101-083

دبیرخانه:

اردشیرقهرمانی-دیپلم علوم انسانی

سمت:مسئول دبیرخانه-امورقراردادها-مسئول بازرسی

تلفن:48422213-083

راننده شبکه:مسعود بیگی-دیپلم حسابداری

سرایدار و نگهبان:محسن بیگوند-دیپلم فنی حرفه ای