مقالات

اثرعصاره ی هیدروالکلی خشک شده ی شنبلیله برمقاومت انسولینی وعوامل خطرساز بیماری های قلبی-عروقی در بیماران مبتلا به سندروم متابولیکنشانی مکاتبه ی نویسنده ی مسئول:

 
ایران ٬کرمانشاه،سنقر،شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر
 
Email:javad.heshmati@gmail.com

 چکیده:
   
مقدمه: سندرممتابولیک،مجموعهای ازعوام خطرسازاست که منجربه دیابت،بیماریهای قلبی عروقی ودرصورت عدم درمان موج بمرگ ومیرناشی ازاینبیماریها می شود. سندرم متابولیک ارتباط مستقیمی با (( مقاومت انسولین )) واختلال در متابولیسم لیپید ها دارد که این خود زمینه ی ابتلا به بیماری های قلبی – عروقی را ایجاد میکند. درمان به موقع علائم میتواند نقش موثری بر پیشگیری از بیماریهای قلبی-عروقی داشته باشد.باتوجه به بسیاری از خواص درمانی شنبلیله٬ هدف از این مطالعه٬بررسی اثر شنبلیله بر مقاومت انسولینی وعوامل خطر ساز بیماریهای قلبی-عروقی در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک خواهد بود.
 
مواد وروش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دو سوکور بر روی 50 بیمارمبتلا به سندم متابولیکانجام گرفت.بیماران به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده ی روزانه 2 کپسول 500 میلی گرمی شنبلیله ودارونما به مدت 3ماه تقسیم شدند٬ مورد آموزش وپیگیری قرار گرفتند.
 ارزیابی رژیم غذایی٬ اندازه گیری های تن سنجی ٬بیوشیمیایی وفشارخون سیستولی ودیاستولی در ابتدا وانتهای مطالعه انجام گرفت.آزمایشات بیوشیمیایی انسولین ناشتا٬کلسترول تام٬ تری گلیسیرید٬ LDL-C٬ HDL-C  ٬ hs- CRP وIL6بعد 12 ساعت ناشتا در ابتدا وانتهای مطالعه از آنها به عمل آمد.برایآنالیزآماریازآزمونهایتی،تیجفتی،آزمونمجذورخیوآنووابا توجه به نوع متغیراستفادهشد.
 یافته ها:مقایسه ی دوگروه در انتهای مطالعه حاکی از این بود که شنبلیله سبب کاهش معنی داری در کلسترول تام ٬ مقاومت انسولینی ٬ فشارخون سیستولی وIL6   hsCRPنسبت به گروه کنترل میشود. اما تغیییر معنی داری در وزن ٬دورکمر٬فشارخون دیاستولی ٬تری گلیسیرید٬ ٬HDL-C LDLنمیشود.
 

 
نتیجه گیری:استفاده از عصاره ی هیدروالکلی خشک شده ی شنبلیله میتواند در کاهش برخی از عوامل خطر ساز بیماری قلبی-عروقی در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک بدون اثر بر شاخص های تن سنجی مفید باشد.

 
کلمات کلیدی:شنبلیله٬ انسولین ناشتا٬ بیماری قلبی٬ سندرم متابولیک
 

 


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.