گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از گروههای کارشناسی تخصصی مرکز بهداشت استان است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای شایع استان از نظر اتیولوژی ، توزیع مکانی ، توزیع زمانی، توزیع انسانی و بخصوص بار بیماری ( Burden of Disease ) و عوامل موثر در آن بررسی و مطالعه نموده و بدینوسیله جایگاه اپیدمیولوژیک آنها را در چارچوب قیاس منطقه ای و ناحیه ای از نظر اسپورادیک ، آندمیک ، طغیان ( Out Break ) و اپیدمیک بودن تعیین و تبیین می نماید .تابتواند بعنوان عضوی از ساختار اجرایی مرکز بهداشت استان بعنوان یک ارگان سازمانی مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه هماهنگ و همپا با سایر اعضاء و دیگر بخشهای موثر در بهداشت و با بهره گیری از توان تخصصی خود در تحقق اهداف بهداشتی کشور به نحو شایسته ایفای نقش کند 

اهم وظایف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها 

1-  مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در سطح دنیا ، کشور و بویژه استان 
2- برنامه‌ریزی ، سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه‌های کنترل بیماریها در سطح استان 
3-مراقبت و پایش برنامه های کنترل بیماریها 
4- تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها 
5 -جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی 
6- برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان 
7 -برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی 
8- برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماریها در PHC 
9-شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های علمی

10-انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها