دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مرکز بهداشت / واحد آماروفناوری اطلاعات