شرح فعالیتهای طرح و گسترشعملکرد واحد طرح و گسترش :

1) پزشک خانواده شهری

 تاکنون 18759 نفر از جمعیت شهری شهرستان سنقر ثبت نام بعمل آمده است با 10 نفر از پزشکان سطح شهر جهت ارائه خدمات به شهروندان قرارداد امضاء شده  

2) بخش ساختمانی

 در طول سال 1391، تعداد سه خانه بهداشت درروستاهای آقبلاق ، چنگیزه ، چرمله علیا و یک پایگاه شهری در شهرک ولیعصر با صرف اعتباری بالغ بر 2825 میلیون ریال احداث گردیده و مورد بهره برداری قرار گرفته

3) بخش تجهیزات  

تجهیزات مورد نیاز واحدهای ستادی مرکز بهداشت ، خانه های بهداشت ، خانه های پزشک و ماما و مراکز بهداشتی خریداری شده و در اختیار آنان قرار گرفته است

4) بخش پرسنلی با نیروهای انسانی مورد نیاز بخش بهداشت و درمان تامین گردیده است ، نیازهای پرسنلی نیز بصورت فصلی به معاونت بهداشتی و معاونت درمان اعلام میگردد

5) بخش پزشک خانواده روستا

 در حال حاضر تمامی مراکز مجری برنامه پزشک  خانواده از نظر پزشک و ماما تکمیل میباشد ، حقوق و مزایای پزشکان و ماماها به روز پرداخت شده است

6) رابطین بهداشتی

       تعداد  64 نفر رابط فعال در شهر و   10نفر رابط فعال در سطح روستا  با مراکز همکاری دارند ، در حال حاضر تلاش بر جذب داوطلبان روستایی متمرکز میباشد

7) هماهنگی تیم کارشناسی و برنامه ریزی تیم بازدید کننده ستاد  مرکز بهداشت از مراکز و خانه های بهداشت بر عهده واحد طرح و گسترش میباشد و در پایان هر بازدید گزارش تیم ها جمع آوری و آنالیز میگردد  

8 )آزمون سراسری بهورزان نیز سالی دو بار برگزار میگردد