معرفی ریاست

 

ریاست مرکز بهداشت : 

نام و نام خانوادگی : دکتر مسعود فعله گری

 

تماس:48436200-083