اعضاء آزمایشگاه مرکزبهداشت

1-سارا حشمتیان مسئول آزمایشگاه

2-میلاد نامور کارشناس آزمایشگاه 

3-محمدضرغامی  کاردان آزمایشگاه

4-جمال مرآتی  تکنیسین آزمایشگاه

5-محمدسعید بخشی کارشناس  آزمایشگاه 

6-فرزانه محبی  کارشناس  آزمایشگاه