اعضاء آزمایشگاه مرکزبهداشت

1-حمید سرحدی مسئول آزمایشگاه

2-کیانوش کیوانی تبار کارشناس آزمایشگاه 

3-محمدضرغامی  کاردان آزمایشگاه

4-جمال مرآتی  تکنیسین آزمایشگاه

5-فرشته  واحدی کارشناس طرحی آزمایشگاه 

2-خاطره خرمایی  کارشناس طرحی آزمایشگاه