ریاست شبکه

مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سنقر:

 دکتراحسان مهری

تحصیلات:پزشک عمومی

 تلفن:48422100-083

083-48422216


991111

سوابق مدیریتی :

ریاست بیمارستان امام خمینی(ره)

مدیرشبکه بهداشت بهداشت و درمان شهرستان سنقر

مدیر پشتیبانی (امور عمومی)دانشگاه

مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

مدیریت توسعه شبکه معاونت بهداشتی استان

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر از تاریخ 99/10/22