ریاست شبکه

مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سنقر:

 دکترعلی کریمی

تحصیلات:پزشک عمومی

تلفن:48422100-083

083-48422216