شماره های تماس با واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

شماره های تماس با واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها:

کد شهرستان : 083

شماره تلفن:     48432062