آدرس: شهرستان سنقر,میدان سپاه،شبکه بهداشت و درمان

تلفن:48422100،48422216

تلفن روابط عمومی:48430488

آدرس سایت:songhor.kums.ac.ir

ایمیل:songhor_hc@kums.ac.ir