شماره تلفن تماس با مرکز بهداشت

دفتر شبکه              4222100-0838

شماره فاکس          4222216-0838

مرکزبهداشت     4222103-0838