شماره تلفن تماس با مرکز بهداشت

دفتر شبکه             48422100-083

شماره فاکس         48436200-083

مرکزبهداشت     48436200-083