نام ونام خانوادگی

سمت

صادق شهبازی

کارشناس مسئول بهداشت محیط-خطر وبلایا-نظارت بر مواد غذایی

هادی امجدیان

کارشناس آزمایشگاه آب-اجرای ماده 13

فرامرز امیری

کاردان رابط دادگستری

حسین بنی عامریان

کارشناس  بهداشت محیط 

 نسیم حاجیان  کارشناس نظارت بر مواد غذایی