نام ونام خانوادگی

سمت

هادی امجدیان

کارشناس مسئول بهداشت محیط-نظارت بر مواد غذایی

شبنم نوری

کارشناس آزمایشگاه آب-اجرای ماده 13

حسین بنی عامریان

کارشناس  بهداشت محیط