آشنایی با واحد آموزش سلامت

تاریخچه:
آموزش بهداشت به عنوان یکی از قدیمی ترین فعالیتهای وزارت بهداشت بیش از 50 سال قبل شروع به کار کرده است. فعالیت آموزش بهداشت به عنوان یک فعالیت پشتیبان از زمان مبارزه با بیماریهایی چون آبله، مالاریا، التور طی دهه های 1330 تا 1350 مطرح بوده است. تجهیز آموزش بهداشت به وسایل سمعی و بصری به عنوان مهمترین استراتژی آموزشی طی سالهای فوق به اجرا درآمده است. از سالهای 1373 به بعد با استفاده از رویکرد" آموزش بهداشت به عنوان حل مشکل" که در طرح جامع عملیاتی استان از آن استفاده می شود واحد آموزش بهداشت ابتدا با بررسی مشکلات و تجزیه وتحلیل وضعیت موجود به تعیین نقش خود پرداخته و با اهداف مشخص واستراتژیهای واضح و بیان فعالیت، همراه با ارایه جدول زمان بندی فعالیتها نقش خود را در حل مشکلات نشان می دهد.
در رویکرد" آموزش بهداشت به عنوان یک مراقبت "می توان از آموزش به عنوان رویکرد پیشگیری از بیماریها وارتقاء سلامت استفاده کرد. در این رویکرد با استفاده از اصول ارتقاء سلامت ، باید ضمن برنامه ریزی، نسبت به ایجاد عادات و رفتارهای صحیح بهداشتی در گروههای مختلف جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان اقدام نمود. به طور کلی واحد آموزش بهداشت در حال حاضر با برنامه ریزی عملیاتی و تفضیلی در راستای طرح جامع آموزشی استان نقش خود را در هر یک از مشکلات بهداشتی نشان می دهد.

رسالت و اهداف:
واحد آموزش سلامت زیر نظر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فعالیت می نماید این واحد با استفاده از توانائیها و امکانات موجود ، وظیفه خود می داند با توانمند سازی جامعه در شناخت عوامل تاثیر گذار بر سلامت فردی و اجتماعی و ارائه الگو هایی در زمینه شیوه زندگی سالم در کاهش بیماریها و مرگ و میر و ایجاد زندگی با نشاط برای افراد نقش اساسی ایفاد می نماید .
همواره میکوشد تا با مدیریت صحیح برنامه های آموزشی مورد نیاز ، تعهد خود را به جامعه ، گیرندگان خدمت ، کارکنان ، دولت و سایر ذی نفعان بگونه ای انجام دهد که منجر به افزایش دانش و سواد بهداشتی به منظور تغییر نگرش و رفتار برای ارتقاء کیفیت زندگی افراد گردد
ما اعتقاد داریم ، نیروی انسانی با ارزش ترین منبع سازمان هستند و بدین منظور افزایش دانش و معارت افراد را در اولویت قرار داده و با توانمند سازی کارکنان و حفظ حرمت بستر را برای جلب مشارکت آنان در تصمیم گیری و برنامه ریزیها فراهم می کنیم.
بطور مستمر تلاش می کنیم تا مشارکت موثر تمام بخشها ی توسعه ( ادارات ، ارگانها و سازمانهای مرتبط ) در استان را جهت طراحی ، اجرا و ارزیابی برنامه های سلامت جلب کرده و به ایجاد ارتباط صحیح درون و بین بخشی اقدام می نمائیم
همواره در راستای سیاستها و استراتژیهای کلان وزارت متبوع حرکت می کنیم.

وظایف:
• ارزیابی نیازهای آموزشی برای آموزش سلامت
• برنامه ریزی موثر برنامه های آموزش سلامت
• مدیریت برنامه های آموزش سلامت
• اجرای برنامه های آموزش سلامت
• هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در اجرای برنامه های آموزش سلامت
• توانمند سازی کارکنان وگروههای هدف برنامه های آموزش سلامت
• ارزشیابی برنامه ها و مداخلات آموزش سلامت
• برگزاری دوره های آموزشی و مهارت آموزی در موضوعات تخصصی آموزش سلامت
• بررسی نیاز سنجی آموزشی گروههای هدف برنامه ها ی سلامت
• تشکیل کمیته ارزیابی و ارزشیابی رسانه ها تولیدی
  شهرستان
• ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعاتی و آرشیو رسا نه ها
• تهیه و ارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق
• اخذ مجوز کارگاههای آموزشی و تائید گواهی صادر شده
• تشکیل کمیته علمی آموزش سلامت
• پایش نظارت ، کنترل و ارزشیابی فعالیتها و مداخلات آموزش سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی