رسالت و اهداف
ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز درسطح معاونت بهداشتی
آنالیز و تحلیل شاخصهای بهداشتی با مشارکت گروههای مربوط
مشخص نمودن مشکلات بهداشتی و اولویت بندی با همکاری گروهها
مشخص نمودن جمعیت و تحلیل آن

ارایه نظریه های مشورتی در مورد سیستم های طراحی شده به مراجع ذیربط
بررسی تقاضاهای خرید سخت افزار
بررسی تقاضاهای خرید نرم افزارهای کاربردی
اظهار نظر در خصوص سیستم ها و برنامه های نرم افزاری 
طراحی فرایندهای اجرایی مرتبط با تامین نیازهای سخت افزاری و نرم¬افزاری و شبکه فنآوری اطلاعات
پیش بینی آموزشهای لازم در خصوص فناوری اطلاعات و برنامه¬ریزی در این زمینه 
برنامه ریزی در خصوص نگهداری و استفاده بهینه از امکانات
اظهار نظر در خصوص قرار داد واگذاری خدمات سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه و سایر قراردادهای مرتبط به بخش خصوصی
نظارت بر عملکرد و خدمات طرف قرارداد با معاونت بهداشتی در زمینه فناوری اطلاعات

مدیریت سایت معاونت بهداشتی وبروزرسانی اطلاعاتوظایف
کنترل صحت داده ها، نظارت و جمع بندی گزارشات آماری
تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه گزارشات اماری با مشارکت گروههای مربوطه
ثبت کلیه اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی
مشخص نمودن جمعیت و روند جمعیتی با استفاده از اطلاعات سازمان آمار و اطلاعات موجود در سیستم
کنترل گزارشات مرگ ، ورود اطلاعات در رایانه، تجزیه و تحلیل و ارایه گزارش سالیانه
الویتبندی مهمترین مشکلات بهداشتی جامعه با همکاری گروههای کارشناسی مربوطه
ارایه اطلاعات به بخشها ،سازمانها وارگانهای بر اساس سطح بندی دسترسی به اطلاعات
تشکیل کمیته های مرتبط