اعضاء گروه بهداشت حرفه ای

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

الهه رضایی

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

2

مصطفی کماسی

کارشناس بهداشت حرفه ای