شماره های تماس با واحد آموزش سلامت

شماره های تماس با واحد آموزش سلامت:

کد شهرستان : 083

شماره تلفن:      48436200 مرکزبهداشت