شماره های تماس با واحد سلامت مدارس

شماره های تماس با واحد سلامت مدارس:

کد شهرستان :083

شماره تلفن:   48432538