اعضای گروه بهداشت خانواده شهرستان سنقر

ردیف

نام  و  نام خانوادگی

مسئولیت

1

کبری            قبادی

مسئول واحد  -  مسئول برنامه مادران باردار

2

الهام             کرباسیان

مسئول برنامه مانا و Wcc ,   و شیر مادر

3

الهام                 ایزدی
مسئول میانسالان و سالمندان
 4  رقیه                رسولی             مسئول باروری سالم ومشاوره ازدواج