بخش های فعال آزمایشگاه:

1-بخش بیوشیمی:شامل آزمایشگاه سطح 1

2-بخش هماتولوژی:شامل cbcdiff-bgrh-esr-hba2

3-بخش میکروب شناسی:شامل u/a-u/c-التور-s/e

4-آزمایشگاه سل:شامل تهیه اسمیرسل ورنگ آمیزی زیل نلسون

5-بخش T.L.C:شامل تجزیه مواد مخدر مرفین-آمفتامین-متاآمفتامین

6-بخش سرولوژی:شامل آزمایشات سطح 1

7-آزمایشات بهداشتی:شامل s/eجهت صدور کارت بهداشت

8-آزمایشات ازدواجی :شامل cbc-rpr-اپیوم زوجین

9-آزمایشات اپیوم کلیه ادارات ,ارگانها,اتحادیه,اصناف,استخدامی و....