((شمه ای ازعملکرد سا ل91مرکزبهداشت سنقربه منا سبت هفته سلامت روان))

 

       1- برگزاری کمیته بهداشت روان متشکل از ادارات (فرمانداری،مرکزبهداشت،آموزش وپرورش، بهزیستی،فنی حرفه ای،ورزش وجوانان،هلال احمر،فرهنگ وارشا داسلامی،نیروی انتظامی و دانشگاه آزاد) 
        2- برگزاری جلسا ت آموزشی  درباره اختلال افسردگی وموضوعات مرتبط با مناسبتهای هفته سلامت روان جهت پرسنل  واحد های:بیماریها،آموزشگاه بهورزی،بهداشت خانواده ورابطین آموزش سلامت مراکز

3- آموزش مددجویان بهزیستی وخانواده های آنان درخصوص سلامت روان دردوره سا لمندی

4- اجرای مسابقات فرهنگی(مقاله نویسی ) و ورزشی(پیاده روی) درسطح مدارس روستا یی وشهری

        5- اطلاع رسا نی به گروههای هدف(دانش آموزان ووالدین)وآحاد جامعه درخصوص اختلال افسردگی وسایرمناسبتهایهفته سلامت روان

        6- برگزاری همایش پیاده روی همگانی وورزش باستا نی توسط سازمان تربیت بدنی بمناسبت هفته سلامت روان(همراه بااهداءجوایزبه20نفر)باهمکاری ومشارکت مرکز بهداشت

        7- برگزاری کارگاه آموزشی 2روزه جهت بهورزان درباره اختلال افسردگی وراهکارهای مبارزه باخلق منفی

       8 - آموزش امدادگران هلال احمردرخصوص بیماری افسردگی وسلامت روان دردوره سا لمندی  

         

84

82

80

83

81