نام ونام خانوادگی  تحصیلات  مسولیت
 لیلا خشنودی کارشناس ارشد سلامت باروری  مربی دروس مادران وپرستاری،مدرس  در امر آموزش و بازآموزی تیم سلامت
 الهه فقیهی فر  کارشناس بهداشت خانواده  مربی دروس میانسالان؛دهان ودندان کودکان،سلامت باروری سالم،بازآموزی تیم سلامت
 اسماعیل حشمتیان  کارشناس ارشد اپیدمولوژی  مربی بیماریهای واگیر و غیرواگیر،ایمنسازی و روش تحقیق،بازآموزی تیم سلامت
 شهپرایزدی  کارشناس بهداشت خانواده  مربی دروس جوانان نوجوانان سالمندان،بازآموزی تیم سلامت
 الهه رضایی  کارشناس ارشد HSE  مربی پاره وقت دروس بهداشت محیط،سلامت کار وبلایا ،بازآموزی تیم سلامت