دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / دستورالعمل ها و آیین نامه ها