واحد بهداشت حرفه ای یکی از واحدهای تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان سنقر می باشد

هدف اصلی :

تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی ، روانی اجتماعی نیروی کار در کلیه مشاغل ( واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی ، خدماتی)

 وظایف:

         I.            کنترل و پایش مستمر از کلیه واحدهای صنعتی ، خدماتی ، کشاورزی و ....

       II.            انجام معاینات بهداشتی کارگران

     III.            شناسایی و اندازه گیری عوامل زیان آور در محیط کار اعم از عوامل فیزیکی، شیمیایی ، بیولوژیکی ، روانی و ارگونومیکی

     IV.            پیگیری و نظارت دسترسی کلیه شاغلین به تاسیسات و تسهیلات بهداشتی

       V.            کنترل وضعیت آب آشامیدنی کارگاههای تحت پوشش

     VI.            برگزاری دوره های آموزش و بازآموزی در سطوح مختلف( کارفرمایان صنایع و خدمات، شاغلین، کارشناسان ، کاردانان ، پزشکان  و بهورزان شاغل در شبکه بهداشت ، کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع و ...

   VII.            بررسی شکوائیه های رسیده

 VIII.            اجرای طرحهای مختلف شامل بهداشت کشاورزی،سیلیکوزیس،بیماریهای محیط کار،شرایط جوی ،مدیریت پسماندها،آزبست ، بهداشت پرتوکاران، جیوه ، سرب ،  بهداشت معادن، تشکیلات بهداشت حرفه ای،حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستانها ،طرح بقا، روشنایی محیط کار، صدا،ارگونومی،تشدیدوهدفمندی بازرسیها،معاینات دوره ای کارگران

     IX.            بازدید از  مراکز  بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت روستایی

       X.            بازدید از خانه های بهداشت کارگری

     XI.            تهیه و تنظیم فعالیتهای بهداشت حرفه ای به صورت ماهیانه، سه ماهه ، شش ماهه ، سالیانه، و تعیین شاخصهای مربوطه

   XII.            بررسی مشاغل سخت و زیان آور

 XIII.            صدور صلاحیت بهداشتی برای کارگاهها و کارخانجات

تعریف بهداشت حرفه ای :

*        تامین ، حفظ و ارتقاء بالاترین درجه سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین در کلیه حرف و مشاغل بهداشت حرفه ای بنا بر تعریف سازمان بین المللی کار ILO و سازمان بهداشت جهانی WHO

*        تامین  و حفظ بالاترین درجه از سلامت جسمی،  روحی و اجتماعی شاغلین در کلیه مشاغل

*        مراقبت از شاغلینی که سلامت آنان در معرض خطرات ناشی از شرایط کار است

*        مراقبت از شاغلینی که عوامل زیان آور محیط کار سلامت آنان را تهدید می کند.

 

اهداف  بهداشت حرفه ای

§          ارتقاء و تامین بالاترین درجه سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین

§          پیشگیری از حوادث ناشی از کار

§          تطابق شرایط کار با انسان به منظور کاهش اثرات ارگونومیکی بر سلامت انسان

 

اصول بهداشت حرفه ای     Principals of occupational health

شناسایی عامل زیان آور    (Identification of the hazards )

اندازه گیری    ( measurent of possible harmful factors )

تفسیر نتایج و تبیین خطر    (Interpretation of the results )

اقدامات کنترلی    (control   measures )