شرح وظایف واحد سلامت خانواده به تفکیک هر برنامه

برنامه مادران باردار :

اجرای مراقبتهای بارداری مادران طبق بسته خدمتی و ثبت در سامانه سیب توسط ماماهای مراکز و بهورزان

اجرای برنامه PMTCT در مراکز شهری

ارجاع و پیگیری به موقع مادران پر خطر در مراکز و خانه های بهداشت

معرفی مادران مشکل دار از نظر مالی جهت دریافت سبد حمایتی

نظارت بر کار مراکز و خانه های بهداشت توسط کارشناس ستادی

نظارت بر برنامه PMTCT در مراکزروستایی و پایگاههای شهری توسط کارشناس ستادی

جمع بندی و ارسال گزارش عملکرد مراکز و ستاد به استان

برگزاری کارگاه مراقبت مادران

آموزش نیروهای جدیدالورود (ماما و پزشک)

برگزاری کلاسهای آمادگی برای زایماناز هفته 20 بارداری به بعد

 

برنامه کودکان

اجرای بسته خدمتی مانا –کودک سالم و شیر مادر در خانه های بهداشت و مراکز

نظارت بر فعالیتهای کودکان در مراکزروستایی و پایگاههای  شهری و خانه های بهداشت

نظارت بر اجرای برنامه شیر مادر در بیمارستان

انجام نظام مراقبت مرگ کودکان زیر 5 سال

آموزش نیروهای جدیدالورود (ماما و پزشک)

برگزاری کارگاه مراقبت مادران

 

برنامه باروری سالم

تلاش جهت ارتقاء باروری کلی و رشد جمعیت

تحت پوشش قرار دادن زنان واجد شرایط پر خطر در مراکزروستایی و پایگاههای  شهری و خانه های بهداشت و توزیع روشهای پیشگیری از بارداری جهت زنان پر خطر

شناسایی و ارجاع زنان پر خطر واجد شرایط توبکتومی طبق دستورالعمل

نظارت بر فعالیتهای برنامه باروری در مراکز و خانه های بهداشت

ارسال امار ها و عملکرد سه ماهه به استان

 

برنامه میانسالان

فراخوان گروه سنی میانسال به مراکزروستایی و پایگاههای شهری  وخانه های بهداشت و انجام مراقبتهای این گروه طبق بسته خدمتی

توزیع قرص ویتامین د3 جهت این گروه درمراکزروستایی و پایگاههای شهری و خانه های بهداشت

فراخوان ادارات و اصناف جهت انجام مراقبتها

نظارت و پایش فعالیتها ی مراکزروستایی و پایگاههای شهری و خانه های بهداشت و ارسال پسخوراند پایشها

برگزاری کارگاه خدمات نوین میانسالان

بررسی مرگ 30 تا 70 سال

برنامه سالمندان

فراخوان گروه سنی میانسال به مراکزروستایی و پایگاههای شهری  وخانه های بهداشت و انجام مراقبتهای این گروه طبق بسته خدمتی

توزیع قرص ویتامین د3 و کلسیم د جهت این گروه درمراکزروستایی و پایگاههای شهری و خانه های بهداشت

نظارت و پایش فعالیتها ی مراکزروستایی و پایگاههای شهری و خانه های بهداشت و ارسال پسخوراند پایشها

برگزاری کارگاه خدمات نوین سالمندان و کارگاه بهبود شیوه زندگی سالم در سالمندی