شرح وظایف واحد سلامت خانواده به تفکیک هر برنامه

 

برنامه سالمندان

فراخوان گروه سنی سالمند به مراکزروستایی و پایگاههای شهری  وخانه های بهداشت و انجام مراقبتهای این گروه طبق بسته خدمتی

توزیع قرص ویتامین د3 و کلسیم د جهت این گروه درمراکزروستایی و پایگاههای شهری و خانه های بهداشت

نظارت و پایش فعالیتها ی مراکزروستایی و پایگاههای شهری و خانه های بهداشت و ارسال پسخوراند پایشها

برگزاری کارگاه خدمات نوین سالمندان و کارگاه بهبود شیوه زندگی سالم در سالمندی

 

برنامه میانسالان:

فراخوان گروه سنی میانسال به مراکز روستایی وپایگاههای شهری وخانه های بهداشت

انجام مراقبتهای این گروه طبق بسته خدمتی

توزیع  قرص ویتامین د3 جهت این گروه  درمراکزروستایی وپایگاههای شهری وخانه های بهداشت

نظارت وپایش فعالیتهای مراکز روستایی وپایگاههای شهری وخانه های بهداشت وارسال پسخوراند پایشها

برگزاری کارگاه مشاوره جهت تغییر رفتار وشیوه زندگی سالم درمیانسالان

برگزاری کارگاه یائسگی ومعاینات ژنیکولوژی وHPV 

 

برنامه سلامت باروری

انجام مشاوره فرزندآوری جهت تمام زنان  10-54 ساله همسردار

انجام مراقبت پیش از بارداری جهت تمام زنان 10-54 ساله همسردار

نظارت و پایش فعالیت های مراکز روستایی و پایگاه های شهری و خانه های بهداشت و ارسال پسخوراند پایش ها