فعالیتهای انجام شده در زمینه مرگ ومیر

-انجام برنامه کشوری ثبت مرگ و میر به صورت متمرکز در سطح کل شهرستان ،( جمع آوری گواهی های فوت و آمارهای مرگ ومیر از اداره ثبت احوال،بیمارستان ، پزشکی قانونی و تمامی مراکز روستایی و مطبهای سطح شهر پس از طی مراحل مختلف (طبق آمارهای رسیده تطبیق ،حذف موارد تکراری ، طبقه بندی علل فوت و....) این واحد اقدام به ثبت ووروداطلاعات در برنامه نرم افزاری کشوری ثبت مرگ نموده است

-  همکاری با ادارات ثبت احوال شهرستان در زمینه گرد آوری اطلاعات موالید  15روز یکبار  و مرگ ومیر 10 روز یکبار و تبادل اطلاعات آماری مرگ و میر در سطح شهرستان

-همکاری با واحدهای ستاد ی در ارتباط با آمارهای مرگ و میر

      -همکاری با کمیته بررسی مرگ و میر بیمارستان که در این کمیته کلیه موارد فوتی گزارش شده از بیمارستان ، پزشکی قانونی و مراکز بهداشتی درمانی شهری و . .روستائی بررسی و راهکارهای مناسب در کمیته ارائه میگردد

      -   استخراج میزان و شاخصهای مهم مرگ ومیر