نام جامعه : سنقر

کشور : جمهوری اسلامی ایران

جمعیت : 94426نفر

سال شروع برنامه : 1384

نام مؤسسه : شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

آدرس : ایران – کرمانشاه – شهرستان سنقر – خیابان شهید مدنی – شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر – کد پستی : 6751793945

تلفن : 08384222062

نمابر :08384222216

پست الکترونیک:  

دکتر احسان مهری: مدیر شبکه و دبیر کمیته جامعه ایمن شهرستان

مهندس سید حمید اجاقی : مسئول دبیر خانه جامعه ایمن شهرستان

 

سوانح و حوادث و بار مالی ناشی ازآن:

          . خسارات مادی در جهان هر سال 520  میلیارد دلار

          خسارات مادی در کشورهای کم درآمد 100میلیارد دلار

          خسارات مادی در ایران حدود  6 میلیارددلار

            5%  تولید ناخالص ملی

          پژوهش های اقتصادی نشان داده است که هر 1 دلارهزینه در کلاه ایمنی در موتورسوران و دوچرخه سوران،30 دلار پس انداز را به دنبال دارد. هر 1 دلار هزینه در صندلی ایمنی اطفال،32دلار پس انداز در پی خواهد داشت.هر 1 دلار هزینه در نصب هشدار دهندهای دود منازل،65 دلار پس انداز در پی خواهد داشت.

          از نظر بار بیماریها درکشور سوانح و حوادث رتبه اول دارند. 

11