دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مرکز بهداشت / مستند سازی مرکزبهداشت