اعضا واحد آمار وفناوری اطلاعات

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

1

فریبرزشعبانی

کارشناس کامپیوتر

2

حمیدسرحدی

کاردان علوم آزمایشگاه

3

اکرم ستاری

کارشناس آمارمدارک پزشکی