اعضا واحد آمار وفناوری اطلاعات

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

1

فریبرزشعبانی

کارشناس کامپیوتر

2

حدیث خسروی

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
 3  حمیدسرحدی  کاردان علوم آزمایشگاه

4

 

اکرم ستاری

کارشناس آمارمدارک پزشکی