اعضا واحد آمار وفناوری اطلاعات

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

فریبرزشعبانی

کارشناس کامپیوتر

2

سمیه عظیمی

راهبرسامانه سیب 

4

 

اکرم ستاری

کارشناس آمارمدارک پزشکی