اعضای واحد

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

  روح الله اسدی

 کارشناس بهداشت عمومی

 کارشناس مسئول واحد

 

 یوسف ملکی  کارشناس بهداشت عمومی  کارشناس واحد