شماره های تماس با واحد بهداشت دهان و دندان

شماره های تماس با واحد بهداشت دهان و دندان:

کد شهرستان : 0838

شماره تلفن:     4222059-4222060-4222061-4222062-4222213-4236133-4236134