دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مرکز بهداشت / گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها