هدف اصلی: ارتقاء درآمد شبکه- کاهش کسورات داروئی و نسخ بیمه ها (بیمه روستائی- خدمات درمانی- نیروهای مسلح – تأمین اجتماعی) تهیه داروهای مورد نیاز شهرستان ، جلوگیری از هدر رفتن داروها

وظایف:

- خرید و تأمین دارو جهت کلیه مراکز و خانه های بهداشت

- نظارت بر انبار داروئی

- تهیه تجهیزات مورد نیاز انبارها و داروخانه ها

- تهیه فرمهای مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت و ستاد

- آموزش پرسنل جدیدالورود اعم از پزشکان- ماماها- پرسنل بهداشتی و پرسنل شاغل در داروخانه ها و آمار و پذیرش مراکز

- ورود اطلاعات در برنامه های مختلف نرم افزاری موجود از جمله حسابداری تعهدی و برنامه دارائی و ...

- جمع آوری و کنترل نسخ اعم از (نسخ پزشکان- دارو- آزمایش- دندانپزشکی و ...) و تهیه لیست نسخ و تحویل به بیمه های مختلف در استان

- تلاش در جهت کاهش کسورات بیمه ها از جمله کنترل نسخ نظارت بر عملکرد پرسنل، آموزش پرسنل برگزاری جلسات بررسی عملکرد و ...

- تهیه و تنظیم اسناد خرید دارو و پیگیری آن تا زمان پرداخت بدهی به شرکتهای مختلف داروئی و خدمات کامپیوتری

- انجام امور کارپردازی خرید دارو و کارپردازی شرکتهای ارائه خدمات کامپیوتری

- تهیه آمارهای مختلف و ارسال به معاونت محترم داروئی : معاونت محترم پشتیبانی- معاونت محترم بهداشتی و بیمه ها

- برگزاری کمیته های تجویز منطقی دارو به صورت فصلی

- پایش خانه های بهداشت و داروخانه ها براساس چک لیست

- تهیه آمارها و نمودارهای مختلف به منظور مقایسه عملکرد واحد در مقاطع مختلف زمانی

- اقدام در جهت تحویل گرفتن داروهای بهداشتی از استان و توزیع آن در شهرستان

- انجام کلیه مراحل مربوط به انبارگردانی داروخانه های شهرستان

- انجام امور بانکی مربوط به پرداخت بدهی ها به شرکتها براساس اسناد تهیه شده

- کنترل داروخانه ها و اقلام موجود به منظور جلوگیری از تاریخ گذشته شدن اقلام داروئی

- تهیه لیست کمبودهای داروئی براساس نظر پزشکان شاغل و مراکز و پیگیری آن از طریق استان تا حصول نتیجه.