بخش اطفال

بخش اطفال در سال 1376 از بخش داخلی جدا شده و با 3 دستگاه انکوباتور و 1 عدد کات نوزاد و 2 عدد دستگاه فتوتراپی و 8تخت اطفال راه اندازی شد که در سال 1380 به 4 دستگاه انکوباتور -3 دستگاه فوتوتراپی 3عددکات و 12 تخت بزگسال و 2 وارمر ارتقا یافت . در سال 1378 تخت احیا مجهز به وارمر فتوتراپی شد