بیمارستان امام خمینی سنقر در سال 1355 تاسیس شد این بیمارستان در حال حاضر با 65 تخت مصوب جمعیتی حدود 125000نفر شهری وروستایی را پوشش میدهد