آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی

امکانات:

آزمایشگاه شامل بخشهای هماتولوژی –بیوشیمی خون و ادرار-انگل شناسی – سرولوژی –هورمون شناسی-بانک خون – میکروب شناسی- سیتولوژی میباشد.

 خدمات:

جهت جلوگیری از بی نظمی در پذیرش –جوابدهی –آمار- سیستم جواب دهی و پذیرش بصورت رایانه گردیده است
جهت جلوگیری از خطا انجام آزمایش CBCتوسط پرسنل فنی گزارده شده تا تفسیری صحیح از پارامترها داشته باشند .
جهت جلوگیری از خطای بیوشیمی همزمان از کالیبراتور و سرم کنترل به عنوان شاهد استفاده میگردد.
جهت جلوگیری از خطای دستگاه هماتولوژی هر روز قبل از شروع کار از خون کنترل جهت کنترل دستگاه استفاده میگردد.
در بخش هورمون شناسی حتما از استاندارد دو کالیبراتور استفاده میشود .
جهت بررسی نمونه های مشکوک یا مثبت سیتولوژی (پاپ اسمیر) نمونه ها بایستی به کرمانشاه ارسال می گردید که با مراجعه پاتولوژیستبه صورت هفته ای یکبار این مساله مرتفع گردیده ی –آمار- سیستم جواب دهی و پذیرش بصورت رایانه گردیده است