معرفی رئیس بیمارستان امام(ره)

رئیس بیمارستان امام (ره):