بخش دیالیز بیمارستان امام سنقر

بخش دیالیز در سال 1378 تاسیس ودر شهریور 79 راه اندازی گردید . با 2 دستگاه فرزنیوس دیالیز بیماران شهری و روستایی پوشش داده شد . در سال 86 به 4 تخت افزایش داد ه ودر سال89 2 دستگاه بی برون اضافه گردید . در حال حاضر 19 بیمار دراین بخش تحت همودیالیز قرار میگیرند که در ماه به طور متوسط 230 جلسه دیالیز میگردند. لازم به ذکر است که در این بیمارستان دیالیز صفاقی به علت مشکلات فضای فیزیکی انجام نمیگیرد و بیماران HBSمثبت در کرمانشاه دیالیز میشوند.