دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مرکز بهداشت / آموزشگاه بهورزی شهرستان سنقر