وظایف مرکز آموزش بهورزی:

الف – پذیرش بهورز

از طریق تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان و با حضور مدیر مرکز آموزش بهورزی ، کارشناس مسئول

گسترش مر کز بهداشت شهرستان، رییس مرکز بهداشت شهرستان ، مسئول کار گزینی مرکز بهداشت شهرستان به

 منظور:

1-تعیین روستاهای دارای اولویت از نظر جذب و پذیرش بهورز

2-بررسی پستهای بلا تصدی بهورزی

3-اعلام نیاز و تعیین اولویتها به مرکز بهداشت استان و پیگیری کسب مجوز با همکاری حوزه معاونت بهداشتی

4-توجیه برنامه در روستاهای اصلی و قمر و خانه بهداشت و جلب همکاری مردم ، شوراهای اسلامی، معتمدان

محلی و غیره از طریق مراجعه مستقیم مدیر، مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان

5-بر قراری ارتباط با خانواده ها و جستجوی نفرات واجد شرایط برای ارائه خد مات بهداشتی در مانی و تو جیه

ارزش این خد مات

6- اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بو می در روستاهای مورد نظر از طریق نشر آگهی در مساجد ، خانه

بهداشت مراکز بهداشتی در مانی اماکن عمومی و غیره.

7-جمع آوری و بررسی مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داواطلبان تنظیم پرونده و صدور کارت شرکت در جلسه

آزمون

8- تایید بو می بودن و محل سکونت داوطلبان

9-بر گزاری آزمون کتبی و مصاحبه برای انتخاب نفرات برتراز بین داوطلبان بومی هر محل ومعرفی آنان به هسته

گزینش

10- اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام وتکمیل پرونده در مرکز آموزشی بهورزی

11- فراهم نمودن تسهیلات لازم برای سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مرکزصورت می گیرد.

سایر وظا یف مرکز آموزش بهورزی:

*تامین امکا نا ت رفاهی دانش آموزان (طبق آئین نامه)

*اجرای برنامه های آموزش نظری- عملی وکار آموزی و ترتیب حضور فعال ومستمر مربیان درکلیه مراحل آموزشی

* برگزاری آزمونهای پایان هر پایه ومشارکت در آزمو ن نهایی

*  برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش ماماروستا (طبق آیین نامه ماما روستا )

* برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش بهورز ماما (طبق آیین نامه بهورز ماما )

*تدوین طرح درس رو زانه و کلی و چک لیست های آموزشی

* برگزاری امتحانات هر پایه در طو ل دوره آموزش

*تامین محیط سالم اجتماعی برای دانش آموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان

*بر پایی اردوهای علمی ، فر هنگی،تفریحی دانش آموزان بهورزی در معیت مر بیان

*اجرای آموزش عملی و کار آموزی کمکهای اولیه و.....در بیمارستان

*همکاری با فصلنامه بهورز ،جمع آوری و استخراج نیازهای آموزشی بهورزان شاغل از طریق فرم های نیاز

 سنجی کار کنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه

*تهیه و جمع آوری مطالب آموزشی مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه

*طراحی و برنامه ریزی و اجرای بر نامه های آموزشی غیر حضوری بهورزان و برگزاری آزمون فصلنامه بهورز

* تشکیل کمیته آموزش شهرستان متشکل از( رئیس مرکز بهداشت شهرستان، مسئولین ستادی بر حسب مورد ، مدیرمرکز آموزش بهورزی )دبیر کمیته آموزش مدیر مرکز آموزش بهورزی می باشد.

*شرکت در جلسات ادغام برنامه های جدید و همکاری و مشارکت در اجرای برنامه ها و انتقال آموزشها به سایر

رده ها

*بر نامه ریزی جهت ارتقا مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحی و تجزیه و تحلیل کارگاه های برگزار شده

*برگزاری کلاسهای عملی و مهارت آموزی جهت کارکنانی که در این زمینه نیاز به آموزش دارند.

*مشارکت در برگزاری دوره های کارورزی،کارآموزی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

*مشارکت در آموزش دانشجویان دوره های پزشکی اجتماعی و جامعه نگر

*مشارکت در ارتقاء برنامه های آموزشی و کار آموزی دانشجویان با همکاری دانشکده ها

*مشارکت در جلسات هماهنگی دانشکده ها جهت انتقال مشکلات موجود دوره کار آموزی دانشجویان در مراکز بهداشتی درمانی به آنها

*برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحد های ستادی

*انتخاب بهورز و مربی نمونه

*تشکیل شورای بهورزی

*حضور فعال در جلسات آموزشی و باز آموزی مرکز بهداشت شهرستان و استان

*مشارکت در نظارت بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

*نظارت مستمر بر فعالیت پرسنل خانه های بهداشت آموزشی و دانش آموزی و باز خورد به مدیر مرکز مربوطه

*ارسال نتایج نظارت ها و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان

*مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان

*همکاری با مرکز بهداشت در راه ا ندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و مراکز بهداشتی درمانی جدید

* تمهید مقدمات دریافت دیپلم کار دانش بهورزان

*مشارکت در امور اداری بهورزان (ارزشیابی سالیانه،ارتقا ء شغلی،تغییر عنوان و ....)

*پژوهش در عرصه های بهداشتی درمانی

*تامین امور رفاهی بهورزان و دانش آموزان بهورزی با همکاری امور اداری

*مشارکت در کمیته نقل و انتقا لات (به ویژه بهورزان)


   
 
وظایف مربیان مرکز آموزش بهورزی:

مشارکت در مراحل پذیرش دانش آموزان بهورزی

·        همکاری با مدیر مرکز در برنامه ریزی آموزش تحصیلی

·        مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان تیم سلامت

·        تهیه طرح درس و چک لیست آموزشی و چک لیست ارزشیابی مهارتهای خروجی فراگیران

·        ایجاد هماهنگی و فراهم نمودن رسانه های آموزشی مناسب برای اجرای یک برنامه آموزشی موثر

·        ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش اموزان و اقدام برای بر طرف کردن مشکلات آموزشی آنان

·        طرح سوال و برگزاری امتحانات نظری ، عملی و ارزشیابی کار آموزی دانش آموزان

·        تصحیح اوراق امتحانات همکاری در ثبت نمرات در کارنامه هر دانش اموز و معدل گیری

·        حضور فعال در روستاهای اصلی و اقماری به همراه دانش آموزان در برنامه های منازل و مراقبتهای بهداشتی و غیره ......

·        همکاری و مشارکت در تنظیم و اجرای برنامه های باز آموزی تیم سلامت با پیشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی

·        شرکت در اجتماعات روستایی و جلسات شورای بهداشت به منظور توجیه و جلب مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی

·        نظارت بر فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان

·        مشارکت در اجرا و برنامه ریزی آموزشهای دانشجویان پزشکی اجتماعی و جامعه نگر

·        همکاری در تنظیم مدارک آموزشی دانش آموزان و اوراق امتحانی و اسناد

·        مشارکت در برنامه آموزش بدو خدمت کارکنان تیم سلامت

·        مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی نظری ، عملی و بازدید از عرصه

·        همکاری با مجله بهورز و استفاده از مطالب مجله بهورز در جلسات باز آموزی

·        همکاری با مدیر مرکز در برنامه های ادامه تحصیل بهورزان

·        برنامه ریزی جهت آموزش بدو خدمت نیرو ها با هماهنگی واحد های مختلف مرکز بهداشت

·        همکاری در ثبت نام داوطلبان بهورزی

·        حضور فعال در جلسات باز آموزی و نو آموزی شهرستان

·        همکاری با مدیر در تنظیم برنامه های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی برای دانش آموزان

·        مشارکت فعال در جلسات شورای مربیان و ارائه راه حل در مورد مشکلات فردی و آموزشی دانش آموزان و حل مشکلات فنی و اداری مرکز آموزش بهورزی

·        برنامه ریزی و نظارت بر خانه های بهداشت دانش آموزی و آموزشی

·        کوشش در جهت کسب اطلاعات علمی و ارتقاء کیفیت روش تدریس

·        تجزیه و تحلیل کلاس های آموزشی برگزار شده ، ارائه نتایج به مدیر مرکز

·        همکاری با مدیر مرکز در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و مراکز بهداشتی درمانی جدید

·        تهیه بسته های آموزشی کلاسهای برگزار شده و بایگانی آنها

·        همکاری در برگزاری جشن بهورزی و انتخاب بهورز نمونه

·        همکاری با واحد ها در برگزاری سمینار ها و کارگاه های مختلف آموزشی

·        برنامه ریزی و مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی تیم سلامت

·        ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش آموزان و اقدام برای بر طرف کردن مشکلات آموزشی آنان

·        مطالعه و بررسی پیشرفتهای علمی به منظور روز آمد کردن مواد آموزشی

·        برنامه ریزی و مشارکت در برگزاری نیاز سنجی آموزشی جهت کارکنان تیم سلامت و ارایه راهکار های اصلاحی در این زمینه

·        تدوین و تالیف مطالب آموزشی در زمینه مسایل بهداشتی درمانی

·        تنظیم گزارش بازدید از مراکز بهداشتی درمانی وارائه به مدیر مرکز و پیگیری در جهت رفع مشکلات آنها

·        همکاری در اجرای برنامه ادامه تحصیل بهورزان در رشته کار و دانش

·        همکاری با مدیر در تامین امور رفاهی بهورزان شاغل ودانش آموز

·        مشارکت در برنامه ریزی جهت اعزام دانشجویان به مراکز بهداشتی درمانی

·        همکاری درتامین وسایل کمک آموزشی جهت اجرای کلاس های آموزشی

·        شرکت فعال در برنامه های ادغام در سیستم طبق پیشنهاد مدیر مرکز

·        نظارت بر اخلاق و انضباط دانش آموزان

·        معرفی دانش آموزان پایه دوم به مردم و شورای اسلامی روستا با همکاری پزشک خانواده

·         مشارکت در اجرای برنامه ادغام یافته در سیستم

·        استخراج نتایج برگزاری کلاسها و کارگاههای اجرا شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات آن با همکاری واحد های مرکز بهداشت و ارائه به مدیر مرکز

·        همکاری در اجرای برنامه آموزش بهورز ماما

·        همکاری در اجرای برنامه آموزش ماما روستا

·        انجام سایر امور به پیشنهاد مدیر مرکز


 
شرح وظایف مدیر مرکزآموزش بهورزی:

·       سرپرستی امور فنی و اداری مرکز

·       تهیه برنامه عملیاتی سالیانه مرکز آموزش بهورزی با همکاری مربیان

·       همکاری در تهیه و تنظیم بودجه مرکز و نظارت بر هزینه آن

·       ابلاغ شرح وظایف به کارکنان

·       تشکیل کمیته پذیرش بهورز

·       برنامه ریزی آموزشی با همکاری مربیان در هر پایه آموزشی و نظارت بر اجرای آن

·       نظارت بر نحوه تدریس مربیان و کنترل طرح درس روزانه ، کلی ، چک لیست آموزشی

·       مشارکت در آموزشهای نظری ، عملی ، کار آموزی

·       نظارت بر طرح سوالات امتحانی و تصحیح اوراق و نظارت بر ثبت کارنامه و معدل گیری

·       تنظیم صورتجلسه برگزاری امتحانات پذیرش و آزمون مربوط به هر دوره تحصیلی با نظارت کارشناس مسئول بهورزی استان

·       فراهم نمودن تسهیلات لازم برای اموزش نظری – عملی و کار آموزی با همکاری مرکز بهداشت شهرستان

·       پیگیری امور رفاهی دانش آموزان بهورزی

·       تشکیل شورای مربیان و تنظیم برنامه مدون برای برگزاری جلسات آن حد اقل ماهی یک بار

·       برنامه ریزی و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های امتحانی پایان هر پایه و امتحان نهایی

·       نظارت بر رفتار و انضباط دانش اموزان در محیط مرکز و عرصه های کار آموزی با همکاری مربیان

·       نظارت بر حسن انجام وظیفه مربیان و کارکنان ، ارزشیابی سالانه آنان و برنامه ارتقاء شغلی

·       مشارکت در برنامه ریزی و اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر با مرکز بهداشت شهرستان

·       برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های آموزش بدو خدمت کارکنان با مشارکت واحدهای ستادی

·       برگزاری آزمون های ماندگاری اطلاعات جهت ارزشیابی برنامه های باز اموزی بهورزان با هماهنگی و مشارکت کارشناسان ستادی شهرستان

·       تحلیل نتایج و ارائه طرح های مداخله ای آموزشی به منظور ارتقاء برنامه های آموزشی

·       نظارت و ارزشیابی دوره های آموزشی در حین اجرا و بعد از پایان دوره به منظور تجزیه و تحلیل و رفع نارسایی ها و بهبود روند برنامه های آموزشی

·       مشارکت در جلسات و ارائه نظرات تخصصی

·       همکاری با کارشناسان ستادی در اجرای برنامه های باز آموزی ، نو آموزی و بدو خدمت تیم سلامت

·       همکاری با مجله بهورز از طریق نیاز سنجی بهورزان و سایر کارکنان به منظور تعیین نیازهای آموزشی

·       برنامه ریزی و نظارت جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز ، انتخاب بهورزان و مربیان نمونه و اعلام نتایج به مرکز بهداشت استان

·       پیگیری تشکیل شورای بهورزی و انتقال مسائل و مشکلات بهورزان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان

·       مشارکت فعال در کمیته های علمی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان

·       پیگیری تامین فضا و وسایل کمک آموزشی جهت کلاسهای آموزشی

·       تنظیم برنامه های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی برای دانش آموزان و بهورزان شاغل با همکاری مربیان و امور رفاهی مرکز بهداشت

·       گزارش مشکلات مربیان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات

·       رابط فصلنامه بهورز و یا نظارت بر عملکرد را بط فصلنامه

·       شرکت فعال در برنامه های ادغام یافته در نظام شبکه

·       برنامه ریزی و اجرای برنامه آموزش ماما روستا و بهورز ماما


 

نقش و جایگاه بهورزان‌ در ارتقای سطح سلامت جامعه

قشر‌ بهورزان‌ در سلامت ‌جامعه‌ حیاتی‌ است. امروز که ‌ما شاهد کاهش‌ مرگ‌ و میر مادران‌ وکودکان‌ هستیم‌ باید همه‌ را مرهون ‌زحمات‌ و تلاش‌ بهورزان‌ بدانیم‌، زیرا ارتقای‌ شاخص‌های‌ بهداشتی‌ کشور درگروی تلاش‌ و فعالیت‌ این‌ عزیزان‌ است‌.
تلاش‌ بهورزان‌ در دور افتاده‌ترین ‌روستاهای‌ کشور موجب‌ می‌شود خدمات‌ بهداشتی‌ لازم‌ به‌ روستاییان ‌ارایه‌ گردد و به‌ این‌ وسیله‌ از اشاعه ‌بیماری‌ در جامعه‌ جلوگیری‌ شود. با این‌ وصف‌ بهورزان‌ نه‌ تنها موجب‌سلامت‌ روستاییان‌ می‌شوند، بلکه‌ به ‌تأمین‌ سلامت‌ جامعه‌ شهری‌ نیز کمک ‌می‌کنند، زیرا بیماری‌ مرز نمی‌شناسد ودر صورت‌ عدم‌ رعایت‌ بهداشت‌ و عدم ‌ارایه‌ مراقبت‌های‌ بهداشتی‌ شهر و روستا، فقیر و غنی‌ در معرض‌ خطر ابتلا به‌ انواع‌ بیماریها قرار می‌گیرند، لذا اجر معنوی‌ برای‌ این‌ عزیزان‌ بهترین ‌پاداش‌ و قدردانی‌ است‌.

  و آنچه مسلم است اینکه فعالیت های بهورزان تأثیر زیادی در ارتقاء سلامت جامعه دارداین موهبت (سلامتی) حاصل دسترنج و تلاش این عزیزان است که سال ها عمر بر این طریقگذارده و چون شمع سوخته اند تا روشنایی این راه دشوار را فراهم سازند.

در راستای تکریم و بزرگداشت بهورزان زحمتکش، روز دوازدهم شهریور هر سال، با عنوان روز بهورز، نامگذاری شده است

عملکرد وفعالیتهای مرکزآموزش بهورزی شهرستان سنقر

گزارش عملکرد سال1397:

هدف کلی مرکز آموزش بهورزی  :بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان دارای مهارتهای کافی و اجرای برنامه های بازآموزی کارکنان نظام سلامت

اهداف اختصاصی:

1- پذیرش بهورز

2- آموزش وتربیت فراگیران / کارآموزان بهورزی

3- آموزش و بازآموزی کارکنان نظام سلامت

4-انجام فعالیتهای اداری آموزشی و رفاهی

1-           برگزاری آزمون های مصاحبه متقاضیان دوره 21 بهورزی

2-           تشکیل دوره 21 بهورزی با حضور 13 پذیرفته شده(در حال حاضر  کار آموزی )    

10- تهیه و تنظیم پکیج ها و جزوات آموزشی توسط مربیان جهت کلاس های آموزش بهورزی با درخواست کارشناسان معاونت

11- تهیه و تنظیم و باز نگری طرح درس جهت دروس

12- تشکیل شورای مربیان و هماهنگی در خصوص محورهای باز اموزی غیر حضوری بهورزان و مراقبین سلامت در سال 99

13- تشکیل کمیته شورای آموزشی غیر حضوری با همکاری کلیه واحدهای ستادی مرتبط جهت تعیین محور باز آموزی سال 99

14- برگزاری دوره های باز آموزی و کارگاههای مجوز دار آموزشی غیر حضوری جهت بهورزان در طول سال 997

15- برگزاری دوره های باز آموزی و کارگاههای مجوز دار آموزشی غیر حضوری جهت کارشناسان ستادی شهرستان در طول سال 99

17

19- بازدید از بهورزان خانه های بهداشت جدید الاستخدام به جهت تقویت بنیه علمی و عملی نامبردگان پس از فارغ التحصیلی .

20- بازدید از پایگاههای سلامت شهری