ریاست و معاونین

مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سنقر:


940715
 

بهروز سلطانی

تحصیلات:کارشناس ارشد پرستاری

تلفن:4222100-0838

معاونت ها:
ریاست مرکز بهداشت :

 

نام و نام خانوادگی : خانم دکتر آزاده یاوری

تحصیلات:پزشک عمومی