ریاست و معاونین

مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سنقر: 

دکتر علی کریمی

تحصیلات:پزشک عمومی

تلفن:4222100-0838

معاونت ها:
ریاست مرکز بهداشت :