ریاست و معاونین

مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سنقر: 

دکتر زینب یاوری

تحصیلات:متخصص مغزو اعصاب

تلفن:4222100-0838

معاونت ها:
ریاست مرکز بهداشت :

 

نام و نام خانوادگی :

تحصیلات:پزشک عمومی